• +386 059 336 800
  • info@opf.si

Področja dela

S klikom na posamezno področje si preberite več o našem delu

Insolvenčno pravo

Vzponi in padci v gospodarstvu so pripomogli k temu, da so se številna podjetja in fizične osebe odločila začeti enega izmed insolvenčnih postopkov in temu primerno je bilo potrebno slediti tudi v okviru opravljanja dejavnosti. Insolvenčno pravo tvorijo tista pravila, ki se začnejo uporabljati, ko dolžnik postane plačilno nesposoben (insolventen). Vsekakor je morda pomembnejša faza pred nastopom insolventnosti, saj se s finančno in pravno reorganizacijo oz. prestrukturiranjem lahko odpravi insolventnost. Namen teh pravil je urediti premoženjsko pravna razmerja med insolventnim dolžnikom in njegovimi upniki in po možnosti doseči poplačilo upnikov ali s finančno rekonstrukcijo omogočiti dolžniku, da odpravi svoje težave.

Insolvenčni postopki so urejeni v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Postopki zaradi insolventnosti so določeni v 5. členu ZFPPIPP in sicer jih delimo na:

  • postopek prisilne poravnave,
  • postopek poenostavljene prisilne poravnave,
  • stečajni postopke nad pravno osebo,
  • postopek osebnega stečaja in
  • postopek stečaja zapuščine.

Postopka prisilnega prenehanja pa določa 6. člen ZFPPIPP in sicer sta:

  • izbris iz sodnega registra brez likvidacije in
  • prisilna likvidacija.

Odvetniška pisarna nudi storitve na področju podajanja predlogov zaradi insolventnosti, ugovorov v stečajnem postopku, prijav terjatev, podajanja pritožb, zastopanju strank pred stečajnim sodiščem, nakupu in prodaja premoženja, sodelovanju na upniških odborih,… Poleg navedenih storitev, pisarna nudi tudi svetovanje, sestavljanje pogodb in koordinacijo pri finančnih rekonstrukcijah prezadolženih podjetij.